ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗ

ΕΚΔΟΣΗ 1.00 Σεπτέμβριος 2005

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η εργασία αυτή εντάσσεται στην προσπάθειά μας για την κατά το δυνατόν πληρέστερη τεκμηρίωση - πληροφόρηση σε θέματα που έχουν άμεση σχέση με την επαγγελματική μας ενασχόληση.Σαν πρώτο βήμα, συγκεντρώσαμε, επεξεργασθήκαμε και κωδικοποιήσαμε πιλοτικά σε μια πρώτη έκδοση για τους Νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου σε δύο CD, το μεγαλύτερο μέρος της μέχρι στιγμής ισχύουσας νομοθεσίας σε επίπεδο πολεοδομικών εφαρμογών. Το υλικό αυτό θα συμπληρώνεται και θα εμπλουτίζεται ανά διαστήματα ανάλογα με τα νέα δεδομένα που θα προκύπτουν και θα διανέμεται δωρεάν από το ΤΕΕ/ΤΑΚ. Απώτερος στόχος μας είναι να επεκταθεί με όσο το δυνατόν περισσότερες χρηστικές πληροφορίες και να ενσωματωθεί στην ιστοσελίδα μας μαζί με άλλες παρομοίου φύσεως εργασίες.
Πιστεύουμε ότι η προσπάθειά μας αυτή θα χρησιμεύσει στην ελαχιστοποίηση της σπατάλης χρόνου που απαιτείται για τη συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών και επομένως στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των μελών του ΤΕΕ.
Ευχαριστώ θερμά όλους όσους εργάσθηκαν και συνεργάσθηκαν για την ολοκλήρωση αυτού του πρώτου βήματος.

Συναδελφικά,
Για τη Διοικούσα Επιτροπή
Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Κολυβάκης


Ομάδα εργασίας

* Δεσποτάκης Βασίλειος, Δρ. Αγρ. Τοπ. Μηχ.
* Μπαντουβά Μαρία, Αρχιτέκτων. Μηχ., Δ/νση Πολεοδομίας της Ν.Α Ηρακλείου
* Παπαδάκης Ιωάννης, Πολ. Μηχ., Δ/νση Πολεοδομίας Δ.Αγ. Νικολάου
* Στρατάκης Εμμαν., Αγρ. Τοπ. Μηχ., Πολεοδομικό γραφείο Δ.Ηρακλείου
* Τρουλλινού-Τζωρτζακάκη Άννα, Αγρ. Τοπ. Μηχ., Δ/νση Πολεοδομίας της Ν.Α Ηρακλείου
* Τσουκαλά Αικατερίνη, Αρχιτέκτων. Μηχ., Δ/νση ΠΕ.ΧΩ Περιφέρειας Κρήτης
* Χατζηβασίλης Χαράλαμπος, Αγρ. Τοπ. Μηχ.

Σημείωση της Ο.Ε. :

Τα μέλη της Ο.Ε. συνέλεξαν το υλικό το οποίο περιέχεται στην εργασία αυτή (ΦΕΚ, διαγράμματα, χάρτες, αποφάσεις κλπ), από :
το αρχείο του ΤΕΕ / ΤΑΚ
τις αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες
το αρχείο του Ο.Λ.Η.
το Εθνικό Τυπογραφείο και
τα αρχεία των ιδίων των μελών της Ο.Ε.

Το υλικό αυτό αποτελεί ¨ακριβές αντίγραφο¨ των εγκεκριμένων πρωτοτύπων.
Πιθανές ατέλειες που παρουσιάζονται οφείλονται αποκλειστικά στην ποιότητα των πρωτοτύπων.

Η Ο.Ε. εκτίμησε αφενός ότι έπρεπε για λόγους δεοντολογίας να παρουσιαστούν τα ¨ακριβή αντίγραφα¨ και αφετέρου ότι ο ¨καθαρισμός¨
ή η ¨επανασχεδίαση¨ των πρωτοτύπων αποτελεί ένα διαφορετικό αντικείμενο που πρέπει να απασχολήσει τις αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες.


© Copyright TEE / TAK. Απαγορεύεται η μερική ή ολική ανατύπωση, αντιγραφή, παρουσίαση του παρόντος από οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό ή μη, χωρίς την έγγραφη άδεια του ΤΕΕ/ΤΑΚ

        Συνέχεια